“New STEP-Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, kroz program darovnice "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja"

Naziv projekta: “New STEP-Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“
Naziv programa: „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda
Status projekta: U provedbi
Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar
Partner(i): Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Vukovarsko-srijemska županija
Vrijednost: 36.999,30 EUR
EU udio u financiranju: 29.664,30 EUR (80,17%)
Razdoblje provedbe: 11.10.2013. – 10.10.2014.
Ciljana skupina: Članovi lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije.

Opis:
Cilj projekta:
Cilj ovog projekta je povećati učinkovitost i kapacitet Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije u svrhu provedbe mjera iz Strategije  razvoja ljudskih potencijala. Projektne aktivnosti su usmjerene na poticanje razvoja novih inicijativa usmjerenih na provedbu mjera iz Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije.  
Ključni rezultati projekta:
1. Uspostavljene procedure za praćenje provedbe županijske Strategije razvoja ljudskih potencijala i izrađena web aplikacija
2. Razvijena baza projekata za prijavu na natječaje u okviru Europskog socijalnog fonda (project pipeline)
3. Povećani kapaciteti 20 članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u području postupaka provedbe EU projekata i korištenje strukturnih fondova
4. Promoviran partnerski pristup u rješavanju problema lokalnog tržišta rada te rezultati dosadašnjeg rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije.

Korisnik projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
                             Područni ured Vukovar
                             Vladimira Nazora 12, 32 000  Vukovar  
                             Telefon: 032 599444,  Fax: 032 441740
                             www.hzz.hr
 
Ugovorno tijelo:     Hrvatski zavod za zapošljavanje
                              Ured za financiranje i ugovaranja projekata Europske unije
                              E-mail: cesdfc@hzz.hr
                              www.hzz.hr/dfc
   
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr