POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U PROJEKTU „SIGURNIM KORAKOM DO VLASTITOG POSLA“

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, OIB:50082546289, na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0016. u sklopu poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, a u skladu s Programom državnih potpora za samozapošljavanje, donosi: 
 
POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
U PROJEKTU „SIGURNIM KORAKOM DO VLASTITOG POSLA“
 
I. PREDMET I TRAJANJE
 
1. Predmet ovog Poziva je dodjela potpora za samozapošljavanje sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti za samozapošljavanje (KLASA: 100-02/19-02/02, URBROJ: 2196/1-16-06/6-19-4, od dana: 10. travnja 2019.g.; dalje u tekstu: „Program“),  u sklopu projekta „Sigurnim korakom do vlastitog posla“ (dalje u tekstu: „Projekt“), a koji je odobren u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godina.
 
2. Nositelj Projekta je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije koja isti provodi s partnerima: Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni uredi Vinkovci i Vukovar.
3. Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije kao davatelja potpore (dalje u tekstu: „Davatelj“) i stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije.
 
4. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog Poziva smatraju se potporama male vrijednosti.
 
5. Poziv će biti objavljen 10. travnja 2019. godine te stupa na snagu danom objave i traje do 10. svibnja 2019. godine. 
 
6. Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Davatelja za 2019. godinu kroz Projekt.
 
II. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
 
1. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv su nezaposlene osobe, a koje su pohađale radionice za samozapošljavanje – poduzetničku edukaciju „Poduzetnik 21. stoljeća“ namijenjenu budućim korisnicima potpore u sklopu Projekta uz uvjet da: 
a. imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije,
b. je lokacija ulaganja na području Vukovarsko-srijemske županije.
 
2. Radionice iz stavka 1. ovog članka organizira i provodi Davatelj s partnerima.
 
3. Osobe koje su imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost mogu koristiti potporu isključivo u slučaju ako dokažu da su podmirene sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
 
III. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 
1. Davatelj će dodjeljivati potpore za samozapošljavanje, sukladno Uputama za prijavitelje za otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, referentne oznake Poziva UP.01.3.1.01., a koji je objavljen od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava dana 10. ožujka 2017. godine na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr te objavljenim izmjenama Poziva na dostavu projektnih prijedloga dana 26. svibnja 2017. godine, 16. lipnja 2017. godine i 29. lipnja 2017. godine za sljedeće prihvatljive troškove:
- kupnja novih strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti 
- kupnja nove odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad 
- kupnja licenciranih IT programa
- zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
- troškovi za knjigovodstvene usluge 
- obvezni doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu 
- edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava 
- troškovi registracije poslovnog subjekta -  javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
- upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti 
- izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa
- web hosting, zakup domene, održavanje web stranice
- kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
- troškovi atesta i procjene opasnosti
- kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
- kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti
- trošak PDV-a smatra se prihvatljivim ako PDV nije povrativ.
 
2. Prihvatljivi troškovi mogu se sufinancirati do 100% od ukupno traženog iznosa. Prihvatljivi prijavitelj može podnijeti najviše jedan Zahtjev za dodjelu potpora (dalje u tekstu: „Zahtjev“).
 
3. Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije novog poslovnog subjekta, a za najviše 12 mjeseci poslovanja, osim troškova registracije poslovnog subjekta i troškova upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti koji su prihvatljivi od dana podnošenja Zahtjeva.
 
IV. KRITERIJI ODABIRA
 
1. Svaki Zahtjev bodovat će se po unaprijed utvrđenim kriterijima odabira od kojih svaki nosi broj bodova kako slijedi:
 

R.br.

Elementi

Bodovi*

 

1.

Elementi plana su razumljivo razrađeni

0-2

 

2.

Detaljna analiza tržišta

0-2

 

3.

Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište:
a) održivost

0-2

 
 

 

b) inovativnost

0-2

 

 

c) konkurentnost

0-2

 

4.

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana

0-2

 

5.

Procjena realno iskazanih prihoda i troškova

0-2

 

6.

Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana

0-2

 

7.

Prezentacija poslovnog plana pred Povjerenstvom

0-10

 
       

R.br.

Elementi - dodatno

Bodovi

 

1.

Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji

0-1

 

2.

Priložene ponude/predračuni uz troškovnik

0-1

 

*Kriteriji bodovanja dodatno su pojašnjeni u Obrascu za ocjenu samozapošljavanja

 

 1. Za pozitivnu ocjenu Zahtjeva potrebno je ostvariti minimalno 18 bodova, od ukupno 26.
 2. U slučaju istog broja bodova sukladno kriterijima odabira, prednost  pri dodjeli sredstava imaju ranije poslani zahtjevi.
 3. Prihvatljivi Zahtjevi će se odobravati do iskorištenja sredstava.
 4.  

 V. POSTUPAK PRIJAVE

 1. Prijave na Program mogu se slati jedino putem pošte preporučeno od 25. travnja 2019. godine do 10. svibnja 2019. godine na adresu Davatelja: Antuna Akšamovića 31, 32 100 Vinkovci, s naznakom : Program dodjele potpora male vrijednosti za samozapošljavanje.
 2. Zahtjev (Prilog 1) se podnosi Davatelju potpore.   
 3. Uz Zahtjev prijavitelj prilaže sljedeću obaveznu dokumentaciju:
 • dokaz o prebivalištu,
 • ukoliko osoba nije u evidenciji HZZ-a, Izjavu osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao ili Ispis iz e-knjižice iz mirovinskog sustava o radnom stažu,
 • obrasci Poslovnog plana: narativni obrasci (Obrazac PP1 - Word) te tablice (Obrazac PP 2 - Excel),
 • osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) na ime gospodarske djelatnosti,
 • izjava o nepostojanju nepodmirenih obveza
 • izjava o prethodnom radnom iskustvu u djelatnosti iz poslovnog plana (u obzir se može uzeti i neformalno radno iskustvo te iskustvo stečeno kroz bavljenje hobijem),
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis).

Dodatna dokumentacija (ukoliko ju prijavitelj posjeduje):

 • dokaze o iskazu interesa o budućoj poslovnoj suradnji, koji se prilažu za bodovanje sukladno kriteriju odabira,
 • ponude/predračune za troškove za koje prijavitelj traži potporu, koje se prilažu za bodovanje sukladno kriteriju odabira.
 1. Obrazac Zahtjeva, obrasci Poslovnog plana i Izjave mogu se preuzeti na web stranici Davatelja (www.ra-vsz.hr) i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (www.lpz-vsz.hr).
 2.  
 3. VI. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA
 1. Povjerenstvo za administrativnu provjeru provodi postupak provjere usklađenosti zaprimljene dokumentacije sukladno kriterijima navedenim u Obrascu za administrativnu provjeru. 
 2. U slučaju nepotpunih Zahtjeva, Davatelj upućuje prijavitelju pisani poziv za dopunu. Prijavitelj je dužan dopuniti Zahtjev u roku od 3 radna dana od dana primitka pisanog poziva za dopunu. Ukoliko u navedenom roku nije dostavljena tražena dokumentacija, Zahtjev će se smatrati nepotpunim.
 3. Za slučaj da je Zahtjev nepotpun, nepravovremen, ili da prijavitelj nije prihvatljiv u skladu s odredbama ovog Poziva, prijavitelji će biti pisanim putem obaviješteni o neuvrštavanju na Listu korisnika potpora. Prijavitelji koji nisu uvršteni na Listu korisnika potpora mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora.
 4. Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje (dalje u tekstu: „Povjerenstvo“), imenovano od strane Davatelja, razmatra i obrađuje potpune Zahtjeve te po pregledu prijava i obavljenih intervjua provodi bodovanje te izrađuje Listu korisnika potpora koji su ostvarili minimalno 18 bodova sukladno kriterijima odabira i sukladno slanju prijave.
 1. Lista korisnika potpora sadržava podatke o korisnicima potpore i iznosima potpore.
 2. Nakon objave Liste korisnika potpore, Davatelj dostavlja prijavitelju obavijest o odobravanju potpore (dalje u tekstu: Obavijest).
 3. U roku od 30 dana od zaprimanja Obavijesti, prijavitelj je dužan dostaviti Davatelju:
 • rješenje o registraciji poslovnog subjekta (poslovni subjekt za koji se traži potpora ne smije biti registriran prije podnošenja Zahtjeva što podrazumijeva da datum registracije mora biti kasniji od datuma podnošenja Zahtjeva),
 • prijavu nadležnim tijelima za mirovinsko osiguranje za osobu koja je samozaposlena (preslike),
 • dokaz o otvorenom poslovnom računu u banci (preslika),
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • bjanko zadužnicu solemniziranu od strane javnog bilježnika, za dužnika i jamca platca, na prvi veći iznos od iznosa odobrene potpore (original). Kod obrta ili samostalne djelatnosti, glavni dužnik je obrt ili nositelj/ica samostalne djelatnosti, a jamac platac mora biti neka druga fizička osoba. Kod trgovačkih društava (d.o.o. ili j.d.o.o.) glavni dužnik je trgovačko društvo, a jamac platac je osnivač društva. Izuzetak su trgovačka društva gdje se kod podnositelja/ice zahtjeva utvrdi postojanje ovrhe na privatnim računima te u tom slučaju glavni dužnik mora biti trgovačko društvo, a jamac platac neka druga fizička osoba (ne član osnivač),
 • izjavu o prihvaćanju posljedica ovrhe.
 1. Na zahtjev prijavitelja rok za dostavu dokumentacije moguće je produžiti za 30 dana.
 2. Ako prijavitelj ne dostavi navedenu dokumentaciju u naprijed određenom roku, smatrat će se da je odustao od potpore.
 3. Potpore se dodjeljuju na temelju Ugovora što ga sklapaju Davatelj i odabrani prijavitelj (dalje u tekstu: Poduzetnik), kojim će se pobliže urediti međusobna prava i obveze.
 4. Davatelj će u slučaju neizvršenja ugovornih obveza aktivirati solemniziranu bjanko zadužnicu.
 5.  
 6. VII. VISINA POTPORE I NAČIN ISPLATE
 1. Iznos potpore za samozapošljavanje koji se može dodijeliti pojedinom odabranom prijavitelju je 80.000,00 kn.
 2. Potpora za samozapošljavanje se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa Zahtjevom i obrascima poslovnog plana.
 3. Isplata se vrši jednokratno, po potpisu ugovora o korištenju potpore (dalje u tekstu: „Ugovor“). Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje u roku od 30 dana od potpisa Ugovora.
 4.  
 5. VIII. IZVRŠENJE UGOVORA
 1. Poduzetnik u smislu de minimis Uredbe mora doznačenu potporu namjenski utrošiti.
 2. Samozaposlena osoba mora biti u radnom odnosu u novootvorenom poslovnom subjektu u punom radnom vremenu, neprekidno najmanje 12 mjeseci.
 3. Poslovni subjekt mora biti u radu ili aktivnom statusu uz zadržani pravni oblik i naziv poslovnog subjekta tijekom 12 mjeseci.
 4. U roku od 13 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora Poduzetnik je dužan Davatelju dostaviti završnu Izjavu o namjenskom trošenju sredstava.
 5. Računi izdani na ime poslovnog subjekta kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju se odnositi na troškove prema planu poslovanja i izvod poslovne banke Poduzetnika na kojem je vidljivo provedeno plaćanje. Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom, izuzev troškova registracije poslovnog subjekta, neće se smatrati prihvatljivima.
 6. Po isteku ugovornog razdoblja, Poduzetnik je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja.
 7. Najkasnije u roku 30 dana od isteka ugovornog razdoblja, Poduzetnik je dužan dostaviti dokaz da poslovni subjekt s datumom traženja potvrde nije u sustavu PDV-a, ukoliko potražuje troškove PDV-a.
 8. Ukoliko poslovni subjekt koji nije u sustavu PDV-a tijekom ugovornog razdoblja prijeđe u sustav PDV-a, dužan je o istom obavijestiti Davatelja u roku od 7 dana od dana ulaska u sustav.   
 9. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za opravdanje drugih potpora koje eventualno dodjeljuje Davatelj ili drugi davatelji državnih potpora što se dokazuje Izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 10. Poduzetnik je dužan omogućiti Davatelju i Posredničkim tijelima razine 1 i 2, kontrolu namjenskog korištenja dobivenih sredstava u razdoblju od 12 mjeseci u kojem je predviđeno praćenje provedbe Ugovora i rada Poduzetnika.
 11. Korisnik potpore, nakon potpisivanja Ugovora u razdoblju od sljedećih 12 mjeseci, dužan je sudjelovati na najmanje tri predavanja i četiri konzultacije u svrhu praćenja provedbe Ugovora (jednom kvartalno za vrijeme praćenja u razdoblju od 12 mjeseci) sukladno dogovoru s Davateljem, odnosno dodijeljenom kontakt osobom.
 12. Ako će u razdoblju provedbe ugovora Poduzetnik sudjelovati u aktivnostima usavršavanja isto se može smatrati stjecanjem potpore male vrijednosti u kojem će slučaju Poduzetnik dobiti obavijest/potvrdu sukladno de minimis Uredbi (do 15.000,00 kn).

 

Ravnatelj RA VSŽ

Ilija Cota mag. iur.

Poziv za dodjelu potpora male vrijednosti

Program potpore dodjele male vrijednosti

Prilog 1 - Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti

Obrazac PP1 - Word Poslovni plan

Obrazac PP2 - Excel Poslovni plan

Obrazac za ocjenu samozapošljavanja - SKDVP

1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis)

2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

3. Izjava da osoba nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao

4. Izjava o nepodmirenim obvezama

5. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe

6. Izjava o prethodnom radnom iskustvu u djelatnosti iz poslovnog plana